СПОДЕЛЕТЕТЕ МНЕНИЕТО СИ!

Използвали сте грижа на Galénic и искате да споделите опита си? Вашето мнение е важно за нас !


Посете страницата на любимия си продукт и натиснете бутона "Сподели своето мнение"

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

 

Editeur - Издател

LABORATOIRES GALÉNIC

Акционерно дружество с капитал 38 250 €
Със седалище 45, Place Abel Gance – 92100 BOULOGNE
Tel : 33 (0)5 63 58 88 00
Търговски регистър: RCS Nanterre 403 270 622
Номер във вътрешен регистър по ДДС: FR 39403 270 622

 

Directeur de publication - Директор Публикации
Sarah MICHEL-STEVENS – Директор на марката GALÉNIC

 

Webmaster - Администратор
Credits: Ghost | Les Gens

 

Hébergeur - Хостинг
Компания CIS VALLEY, Акционерно дружество с капитал 2 500 000 Euros, регистрирано в RCS de BORDEAUX, под номер - B 410 100 747, със седалище - Chemin de l’Hermite BP 70081 - 33523 BRUGES

 

Авторско право
• Маркaта и логата, показвани на този сайт, са регистрирани търговски марки на компанията Pierre Fabre Dermo Cosmetique. Не се предоставят никакви лицензи или потребителски права за марките или логата, съдържащи се в този сайт, които поради това не могат да се използват без предварителното писмено съгласие на собственика.
• Компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да предприема правни действия в случай на някакво нарушение на нейните права на интелектуална собственост, включително в случаи на криминални действия.
• Възпроизвеждането на документи, публикувани на сайта, се разрешава само за информационни цели и изцяло лична употреба. Всякаква друга употреба на такива възпроизвеждания, включително, измежду други неща, тяхната употреба за търговски цели, е изрично забранена, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД


Отговорност
• Всичката информация, достъпна през този сайт, се предоставя в същия вид. Компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД не дава гаранция, нито изрична, нито косвена, и не поема никаква отговорност по отношение на достъпа до или употребата на този сайт, включително относно щети или вируси, които могат да повредят компютърното оборудване или друга собственост, принадлежаща на потребителя.
• Компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО–КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД не носи отговорност за точността на информацията, предоставена на този сайт, или за каквито и да са грешки или пропуски, които тя може да съдържа. Потребителят единствен носи отговорност за употребата на такава информация.
• Компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД не носи отговорност за никакви преки или непреки загуби, независимо от техните причини, произход, естество или последици, произтичащи в резултат на достъп до сайта от когото и да е, или от неспособността за достъп до сайта, като същото важи за употребата на сайта и/или позоваването на източници на информация, получена пряко или непряко от последния.
• Потребителят се съгласява, че няма да показва на този сайт никаква информация, която може да доведе до пораждане на гражданска или наказателна отговорност, и с оглед на това се съгласява, че няма да разгласява никаква незаконна информация през този сайт, или информация, която уронва репутация или е с клеветнически характер, или която нарушава и/или вреди на закона и реда.
• Сайтове извън, „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД които съдържат линкова връзка към настоящия сайт, не са под никакъв контрол на компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД , която вследствие на това се отказва от всякаква отговорност, свързана с техния Състав. Връзките към други сайтове при никакви обстоятелства не представляват одобрение или партньорство между компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД и тези сайтове, като споменатите сайтове са обект на собствени условия на ползване и политики за личните данни.

Достъп до сайта
Компанията „ПИЕР ФАБР ДЕРМО – КОЗМЕТИК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да модифицира, прекратява, временно преустановява или прекъсва достъпа до целия сайт или част от него (включително, измежду други неща, състава на сайта, функционалност или периоди на достъпност) във всеки един момент, по всяка причина и по свое усмотрение, без предварително известие.